Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Tüm diğer ilaçlar gibi 131-S-1'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Her bir hasta için, iyonizan radyasyona maruz kalmanın yararı değerlendirilmelidir. Elde edilmek istenen tanı ve tedavi sonucu için mümkün olan en düşük radyasyon dozunun alınabileceği aktivite miktarının kullanılması gereklidir.

Tedavi uygulamasından kaynaklanan radyasyon dozu kanser ve mutasyon insidansında yüksekliğe sebep olabilir (bkz. "geç etkiler"). İyonizan radyasyona maruz kalma kanser indiksiyonu ile ilişkili olup kalıtsal etkilerin gelişimi için bir potansiyele sahiptir.

Bütün hastalar için, olası radyasyon riskinin hastalığın kendinden daha az olduğuna emin olunmalıdır.
131-S-1 kullanımı sonrası oluşabilecek yan etkileri erken ve geç yan etkiler olarak sıralanabilir. Bu belirtilerin ortaya çıkması durumunda derhal DOKTORUNUZA başvurunuz.

Erken Yan Etkiler

Sodyum iyodür I-131'in uygulamasını takiben bulantı kusma ve nonspesifik alerjik reaksiyonları içeren bazı yan etkiler rapor edilmiştir. Özellikle tedavi dozundaki oral uygulamalardan sonra bulantı ve kusma daha sıklıkla görülmekte olup kusma durumunda kontaminasyon riskinin olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

Iyot-131'in tedavi dozundaki uygulamaları mevcut hipertiroidiyi geçici olarak artırabilir. Yüksek doz uygulamalarında özellikle tedaviden sonraki ilk birkaç saat veya gün içerisinde gastrointestinal sistem bozuklukları meydana gelebilir. Gastrointestinal yan etkiler %67 gibi yüksek sıklıkla rastlanılabilir. Gastrointestinal semptomlar semptopatik tedavi ile kolaylıkla önlenebilir veya başa çıkılabilir.

Yüksek doz radyoaktif iyot tedavisi ile uygulamadan sonraki 1-3 gün içerisinde hastada geçici inflamatuar tiroidit veya trakeit gözlenebilir. Özellikle trakeal stenoz varlığında ciddi trakeal konstrüksiyon olasılığı söz konusudur.

Tükrük bezlerinde ağrı, şişme, kısmi tat kaybı ve ağız kuruluğu ile birlikte olan siyaloadenit gelişebilir. Siyeloadenit sıklığı %10 (önlem alınırsa), %60 (önlem alınmazsa) arasında değişir. Syeloadenit spontan veya anti-inflamatuar tedavi ile genellikle geri dönüşümlü olabilirse de doza bağımlı olarak kalıcı tat kaybı ve ağız kurulu, takiben diş kaybının olduğu ender vakalar bildirilmiştir. Asitik ürünlerin tükrük bezi ekskresyonunu stimüle etmesinden yararlanılarak tükrük bezlerinin radyasyon ekspojuru azaltılmalıdır.

Radyoaktif iyot tedavisi sonrası göz kuruluğu ve nazolakrimal kanal tıkanması gibi lakrimal bezlerin fonksiyon bozukluğu oluşabilir. Bu semptomlar hastaların büyük bir kısmında geçici olmakla birlikte çok uzun bir süre devam edebilir veya bazı hastalarda geç dönemlerde ortaya çıkabilir.

Radyoaktif iyot uptake'nin yüksek düzeyde olduğu hastalarda radyonüklidi akümüle eden dokuda lokal ağrı huzursuzluk ve ödem gelişebilir.

Pelvik metastazların varlığında yüksek doz radyoaktif iyot tedavisi uygulamasına bağlı olarak erkek gonadal fonksiyonlarında geçici bozukluk oluşabilir.

Santral sinir sistemi tutulumu ile birlikte olan metastatik tiroid kanserlerinin tedavisinde lokal serebral ödem ve/veya mevcut olan serebral ödem düzeyinde artışın mümkün olabileceği akılda tutulmalıdır.

Geç Etkiler

Radyoaktif iyot tedavisi sonrası, geç etki olarak doza bağlı hipotiroidizm ortaya çıkabilir. Bu durum tedaviden haftalar veya yıllar sonra ortaya çıkabileceğinden tiroid fonksiyonlarının uygun aralıklarla ölçülmesi ve uygun replasman tedavisinin başlanması gereklidir. Radyoaktif iyot tedavisi sonrası hipotiroidi genellikle 6-12 hafta içerisinde gözlenmemekle birlikte, %2-70 arasında değişen sıklıkta rapor edilmiştir.

Radyoaktif iyot tedavisi sonrası nadiren geçici hipoparatiroidi gözlenmiştir. Bu nedenle hastalar hipoparatiroidi yönünden de takip edilmeli ve replasman tedavisine başlanmalıdır.

5000 MBq üzerindeki tek bir uygulama dozu veya 6 hafta içerisinde tekrarlayan doz uygulaması, geri dönüşümlü veya ölümcül olabilecek trombositopeni veya eritrositopeni, ayrıca geri dönüşümsüz kemik iliği depresyonuna neden olabilir. Geçici lökositoz sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.

Epidemiyolojik çalışmalar Iyot-131 alan hastalarda mide kanseri insidansında artış rapor etmektedir. Özellikle tiroid kanserlerin tedavisinde kullanılan daha yüksek aktivitelerde lösemi insidansında artış belirlenmiştir. Meme ve mesane kanserlerinde de hafif bir artış olabilir.

Eğer kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu bilgilendiriniz.

 
©2018 RADMED A.Ş.   Yasal Uyarı

[ ana sayfa ]  [ site haritası ]  [ İletişim ]  [ Arama ]  [ English ]